Sammy Basso

Articoli:

Sammy

Sammy – international

Issue IV-V, personalità